TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE v obci Přílepy

 

PROVOZOVATEL "Tlakové splaškové kanalizace v obci Přílepy" :

►RAVOS s.r.o. Rakovník  https://www.ravos-sro.cz/

   vodné a stočné 2016: https://www.ravos-sro.cz/clanek/cena-vodneho-a-stocneho-stejna-i-pro-rok-2016.html#.WHKtj-QzUY9

   vodné a stočné 2017: https://www.ravos-sro.cz/cena-vodneho-a-stocneho/vse-o-vode/cena-vodneho-a-stocneho-2017/

   vodné a stočné 2018: https://www.ravos-sro.cz/cena-vodneho-a-stocneho/vse-o-vode/cena-vodneho-a-stocneho-2018/

   vodné a stočné 2019: https://www.ravos-sro.cz/cena-vodneho-a-stocneho/vse-o-vode/cena-vodneho-a-stocneho-2019/

   vodné a stočné 2020: https://www.ravos-sro.cz/cena-vodneho-a-stocneho/vse-o-vode/cena-vodneho-a-stocneho-2020/


►VODNÉ a STOČNÉ v ČR : https://pravdaovode.cz/wp-content/scripts/map2016/mapa012016.html

►Cena VODY  https://www.komunalniekologie.cz/info/jak-se-urcuje-cena-vody-


 

►CO do kanalizace nepatří .....►►►

v návaznosti na "Kanalizační řád tlakovbé splaškové kanalizace Přílepy" a "Provozní řád Domovních Čerpacích Stanic tlak.spl.kanalizace"►"Tlaková splašková kanalizace" bude v následujících letech vložena do VSOR a spravována Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka (VSOR)

https://vsor.webnode.cz/

 


Závěrečné vyhodnocení pro poskytovatele dotace MZe stavby "Tlakové splaškové kanalizace v obci Přílepy"

►ZVA Tlaková splašková kanalizace ►►

►formulář EDS ►►

►plán obnovy tlak.spl.kanal. 12/2017►►

►fakturace stavby ►►

►financování stavby tlak.spl.kanalizace, vydaná rozhodnutí a povolení, projektové dokumentace... ►► 


stavba TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE v obci Přílepy

smlouva o dílo s VPK Suchý na realizaci stavby ►►  ►►

smlouva o poskytnutí úvěru ve výši 2,8mil Kč ►►

situační výkres stavby 1: ►►

situační výkres stavby 2: ►►

technická zpráva tlak.kanalizace: ►►

souhrnná technická zpráva tlak.kanalizace:►►

detailní výkres DČS: ►►

informace pro občany - Tlaková splašková kanalizace ►►  Informace č.0

OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ stavby Tlakové splaškové kanalizace ►► Informace č.1

INFORMACE o ELEKTROINSTALACI pro připojení ELEKTROROZVADĚČE DČS ►►

INFORMACE o možnosti připojení nemovitosti na hlavní řád tlakové splaškové kanalizace ►►

OZNÁMENÍ - veřejná vyhláška -kanalizační řád tlakové splaškové kanalizace v obci Přílepy ►►

Kanalizační řád tlakové splaškové kanalizace v obci Přílepy KR Přílepy.doc►►

SMLOUVA o investičním příspěvku: ►►

SMLOUVA o služebnosti inženýrské sítě ►►

schema vnitřní kanalizace nemovitosti ►►

Provozní řád čerpací stanice ►►

 

 

 

Zhotovitel stavby "Přílepy-tlaková splašková kanalizace"  :

https://www.vpksuchy.cz/

 

 

https://bnepower.cz )

 


 

 

 

Dodavatel technologie stavby "Přílepy-tlaková spalšková kanalizace"  :

https://aqspol.cz/

 

 

Kontakty instalatérské práce►►

 

Kontakty na zhotovení gravitační kanalizační přípojky:

například:

zhotovení kanalizační přípojky z domu do čerpací jímky tlakové kanalizace, vypracování  kalkulace ceny ...

     Jaroslav Toth   
     Email .  jaroslavtoth@seznam.cz 

 

     https://www.telefonika.cz
             Telefonika s.r.o.

 

             Zahradní 624, 270 51 Lužná
             IČO 61680851,  CZ61680851
             telefon 602 219 784informace z KUSK :

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/sfzpz-2016

 

 

zákony,...různé info :

https://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/technicke-normy/technicke-normy-vodni-hospodarstvi.html

https://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/

 

https://www.stavebnistandardy.cz/doc/legislativa/zakony/132-98.htm

 

 

https://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/legislativa/hydrogeologicke-minimum-pro-projekci-a-povolovani-zasakovani-srazkovych-nebo-odpadnich-vod-do-vod-podzemnich-prostrednictvim-pudnich-vrstev_43689.html?nlvisit=611bc20cfcedf01fb4fad517dcbd7d2e